วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555


แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ
**************************

1. หลักการ
                การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถ            นำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้  โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขต แนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี   เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
               นอกจากนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 

2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
               1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด
               2. เพื่อสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
               3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
              4. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
               5.  เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน โดย
                    5.1 สอบทานการจัดวาง / ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
                    5.2 สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

3. ขอบเขตการตรวจสอบ
               3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จำนวน 4 ส่วนงาน ประกอบด้วย
                      3.1.1 สำนักงานปลัด
                      3.1.2 ส่วนการคลัง
                      3.1.3 ส่วนโยธา
                      3.1.4 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
               3.2 เรื่องที่ตรวจสอบ
                       สำนักงานปลัด ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
                       ส่วนการคลัง   ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                       ส่วนโยธา ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ                 ที่เกี่ยวข้อง
                       ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                                ดังรายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   (เอกสารแนบ)
               3.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ
                       ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
4. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
                      นางกาญจนา   จันทรศรี         เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

5. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ               
                    เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ


                                                              ลงชื่อ     กาญจนา  จันทรศรี     ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
                                                                        (นางกาญจนา   จันทรศรี)
                                                              ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
                                                                                              
                                                              ลงชื่อ............................................ผู้พิจารณาอนุมัติ
                                                                          (.................................)
                                                              ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                                                              ลงชื่อ          องอาจ  อุระดา         ผู้อนุมัติ
                                                                             (นายองอาจ  อุระดา)
                                                              ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น